CFO's verwachten het komende jaar forse groei en willen uitdagingen aanpakken

Volgens de recentste Pulse Survey van PwC zijn financeleaders optimistisch over de toekomst en willen ze hun rapportages over milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) en hun inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie verbeteren.

Nu CFO's vooruitkijken naar de tweede helft van 2021 en daarna blijkt uit een nieuwe survey dat ze steeds optimistischer zijn over de economische vooruitzichten van hun organisatie. 

Ze zijn geïnteresseerd in de groei van de digitale economie, blijvende verschuivingen in het consumentengedrag en de opkomst van thuiswerkregelingen. Financeleaders verwachten meer inspraak in hun bedrijf en willen leren omgaan met personeelsuitdagingen.

CFO's zijn optimistisch over hun organisatie: 87% van hen voorspelt groei in de komende 12 maanden.

Een Pulse Survey van PwC onder 182 financeleaders uit Fortune 1000-bedrijven en niet-beursgenoteerde ondernemingen toont aan dat veel CFO's hun defensieve houding hebben laten varen en nu een boost verwachten vanwege verschuivingen als gevolg van de pandemie. 

De outlook is positief

De pandemie heeft verschillende trends in een stroomversnelling gebracht en het afgelopen jaar hebben bedrijven zo goed mogelijk ingespeeld op deze voortdurende veranderingen. Tegen die achtergrond willen CFO's hun invloed binnen hun bedrijf op een efficiëntere manier vergroten. 

In 2021 is het voor CFO's een topprioriteit om van finance een businesspartner voor de hele organisatie te maken (47%). Hoewel het verbeteren van de samenwerking met de business geen nieuw doel is voor finance, heeft de pandemie dit versneld. De tweede prioriteit voor CFO's is het automatiseren van processen door middel van intelligente automatisering (41%). 

In de tussentijd is er veel economisch optimisme. Bijna de helft (46%) van de respondenten van de survey uit maart 2021 verwacht een sterke groei door de opkomst van de digitale economie en nog eens 36% voorspelt matige groei. Daarnaast noemen ze blijvende veranderingen in het consumentengedrag (34%) en in de thuiswerktrend (21%) belangrijke gevolgen van de pandemie. Wat betreft hun kijk op het economische herstel van de VS is maar liefst 81% van de CFO's optimistisch. Dat is meer dan andere C-suite-executives die ook werden ondervraagd (76%). 

CFO's zijn eveneens optimistisch over de prestaties van hun eigen bedrijf: 87% voorspelt groei voor de komende 12 maanden, wat aanzienlijk meer is dan de peiling in september (25%) en oktober (28%). De pessimisten zijn nu in de minderheid: slechts 4% van de respondenten verwacht een lagere omzet, terwijl dit zes maanden geleden meer dan de helft (51%) was.

Het optimisme wordt wel wat getemperd door de steeds complexere regelgevingen (31%), de spanningen tussen Washington en Peking (27%) en het internationale handels- en belastingbeleid (26%). Bijna een kwart van de respondenten (23%) ziet inflatie als een groot risico.

93% van de CFO's zegt dat de beschikbaarheid van getalenteerde kandidaten van cruciaal belang is voor hun organisatie.

Financeleaders stimuleren verandering

Financeleaders denken aan meer dan alleen de balans en zien prioriteiten op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I), het verhogen van de investeringen in compliancefuncties en het herzien van hun praktijken op het gebied van risicomanagement.

Met het oog op de toekomst denken CFO's na over het werven, ontwikkelen en diversifiëren van hun personeel, waarbij 93% de beschikbaarheid van getalenteerde kandidaten als cruciaal beschouwt. Meer dan 60% van de CFO's zegt dat hun organisatie van plan is training rond diversiteit en inclusie te bevorderen en 51% voorspelt dat er meer D&I-data aan interne stakeholders gaat worden gerapporteerd.

De economische impact van het afgelopen jaar is weliswaar veelbesproken, maar de pandemie heeft ook het belang van het welzijn van werknemers onderstreept en kwesties rond milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) op de voorgrond gebracht. Tegen de achtergrond van het Amerikaanse herstel van de crisis noemt 69% van de CFO's betere rapportage van ESG-kwesties als een van hun twee topprioriteiten. Ze beseffen dat die factoren en de bijbehorende disclosures in de toekomst steeds meer aandacht zullen krijgen van investeerders, klanten, werknemers en andere stakeholders.

Nu ESG-factoren belangrijker worden hebben bedrijven ook een manier nodig om dit te meten en managen. De meeste CFO's zijn zich bewust van deze uitdaging: 68% noemt het identificeren van relevante metrics een prioriteit. De verschuiving wordt teweeggebracht door de inspanningen van grote institutionele investeerders en de Securities and Exchange Commission om de disclosures van bedrijven te verbeteren.

Wat de interne processen betreft noemen CFO's de volgende prioriteiten: communiceren met de directie en auditcommissies over de voortgang (63%); het implementeren van technologie, processen en controlemechanismen rond rapportages (63%) en het creëren van ownership van ESG-rapportages (62%).

CFO's zeggen dat ze zich het meeste zorgen maken over het produceren van ESG-informatie die geschikt is voor investeerders (60%) en het aantonen van waarde aan stakeholders via ESG-rapportage (60%). 58% van de respondenten maakt zich zorgen over het identificeren van geschikt talent voor het opbouwen en onderhouden van hun ESG-rapportageprogramma's.

Financeleaders hebben vertrouwen in het Amerikaanse economische herstel en in de toekomstperspectieven van hun eigen organisatie voor het komende jaar. Ze zijn zich er echter ook van bewust dat hun roadmap op verschillende gebieden om aanpassingen vraagt. CFO's worden zich steeds bewuster van het belang van samenwerking tussen afdelingen, het verhogen van de efficiëntie met behulp van technologie, het vaststellen en ontwikkelen van niet-financiële metrics en het vermogen om talent te werven en te behouden.

Meer om te lezen