Het creëren van een duurzame toekomst op rechtvaardige en inclusieve wijze

Het afzwakken van de dreiging van klimaatverandering vraagt om een wetenschappelijk gefundeerd klimaatbeleid. In dit artikel bespreek ik een aantal oplossingen voor een duurzame toekomst die vandaag de dag hoog op de prioriteitenlijst staan bij veel organisaties.

In mijn functie bij Workday kijk ik onder meer hoe ons bedrijf kan samenwerken met anderen om positieve verandering in de wereld teweeg te brengen. Een cruciaal aandachtsgebied (en een gebied waarop we allemaal een verschil kunnen maken) is de aanpak van de klimaatverandering.

Vooral de laatste jaren is duidelijk geworden dat klimaatverandering langdurige gevolgen zal hebben voor gemeenschappen over de hele wereld. Bij Workday werken we al jarenlang samen met leiders die een focus hebben op het klimaat. Het zijn leiders die geloven dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om een duurzamere toekomst te creëren.

Ook gezien mijn persoonlijke passie voor dit onderwerp was het voor mij een eer om deel uit te maken van een panel van leiders uit het bedrijfsleven op de Glasgow Climate Change Conference (COP26). Het panel besprak de klimaatnoodsituatie, het klimaatbeleid, workforce development, filantropie en hoe we rechtvaardig kunnen omgaan met werknemers die zullen worden verdreven uit industrieën met een hoge uitstoot.  

Een mooi moment om het standpunt van Workday over ons klimaatbeleid te verkondigen. Bedrijven wereldwijd moeten een actieve en coöperatieve rol spelen bij het beperken van de klimaatverandering. Voor velen is dit vandaag de dag al een topprioriteit. Bij Workday steunen we een wetenschappelijk onderbouwd klimaatbeleid, willen we de beschikbaarheid van schone energie bevorderen en bijdragen aan een rechtvaardige overgang naar een economie met een uitstoot van netto-nul. 

Ik noem graag een aantal belangrijke conclusies met betrekking tot klimaatverandering die top of mind zijn, niet alleen bij Workday maar bij bedrijven over de hele wereld.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken

De wetenschap toont aan dat er hoop is als we de opwarming van de aarde weten te vertragen. Maar, dit vraagt om collectieve betrokkenheid. Het raakvlak tussen een rechtvaardige overgang, filantropie en betrokkenheid van de investeringsgemeenschap is essentieel

Bij Workday erkennen we de centrale rol van de mens bij de uitstoot van broeikasgassen en hebben we ons gecommitteerd aan een op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstelling van 1,5 °C. Volgens de wetenschappelijke consensus en de Paris Agreement moeten we, om de opwarming van de aarde met meer dan 1,5° C te voorkomen, in 2050 het doel van een netto-nulemissie hebben gerealiseerd. Dit moet voor iedereen de belangrijkste beleidsinspanning zijn.

Het is bemoedigend te weten dat we volgens de laatste schattingen (op basis van de huidige afspraken), van een verwachte opwarming van 2,7°C naar 1,8°C zullen gaan. Tijdens COP26 zijn de wereldleiders twee nieuwe belangrijke commitments aangegaan op het gebied van methaan enontbossing. Om als planeet succes te boeken moeten de resultaten van de jaarlijkse toezeggingen van elk land elk jaar ambitieuzer worden.

Bij de inkoop van energie moeten we de gebieden vinden met de grootste impact. In een samenwerkingsverband met Bloomberg, Cox Enterprises, Gap en Salesforce traden we bijvoorbeeld op als kleine inkopers van hernieuwbare energie. We hebben dit gedaan om een blauwdruk te kunnen maken voor andere inkopers die soortgelijke projecten willen opzetten om de impact te bereiken die traditioneel alleen de grote partijen kunnen bereiken.

De wetenschap toont aan dat er hoop is als we de opwarming van de aarde weten te vertragen. Maar, dit vraagt om collectieve betrokkenheid.

Door als grote organisaties samen te werken, kunnen we onze inkoopkracht en vraag naar hernieuwbare energie daar inbrengen waar die het hardst nodig is om zoveel mogelijk uitstoot te vermijden en ons te richten op het vervangen van fossiele brandstoffen. Het is belangrijk om hierbij ook te kijken naar de impact "beyond the megawatt": sociale en milieuvoordelen en de voordelen voor de gemeenschap. 

We moeten de beroepsbevolking voorbereiden en omscholen voor een duurzame toekomst

Bijna elke bedrijfstak zal te maken krijgen met grote veranderingen op weg naar een netto-nul-toekomst. We weten dit vandaag al, dus moeten we niet afwachten met om- en bijscholingsprogramma's tot mensen daadwerkelijk zonder werk zitten. Zo werken in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 1 miljoen mensen bijbenzinestations. Maar met de opkomst van elektrische voertuigen zullen traditionele benzinestations steeds zeldzamer worden. Hoe kunnen we ons nu al voorbereiden op de verwachte verschuiving van banen als gevolg van deze industriële omschakeling?

In de energiesector groeien de banen het snelst in de wind- en zonne-energiesector. Als maatschappij moeten we mensen die in de steenkool werken, juist voor banen in deze sector opleiden, simpelweg omdatwe het aan deze werknemers verplicht zijn om proactief te zijn. Bij Workday ondersteunen we inspanningen die een op vaardigheden gebaseerde benadering van werkgelegenheid hanteren endringen we aan op het gebruik van realtime data over de beroepsbevolking om ervoor te zorgen dat training kan worden gericht op banen waar vraag naar is. Iedereen verdient de waardigheid van werk en de economische stabiliteit die een baan biedt.

Zo heeft de Workday Foundation onlangs toegezegd 1 miljoen dollar te investeren in om- en bijscholing richting 'groene' banen. Daarnaast werken we aan onze volgende virtuele stroomafnameovereenkomst (VPPA): een hergebruikte steenkoolmijn die een zonnepanelenpark zal worden. Onze visie is om een één-op-één overgang mogelijk te maken: Werknemers die hun baan in de steenkool zijn kwijtgeraakt, kunnen gebruik maken van omscholingsprogramma's voor banen in de zonne-energiesector in dezelfde gemeenschap. 

We moeten de indirecte gevolgen van het banenverlies in de steenkoolsector erkennen

In de afgelopen tien jaar zijn veel elektriciteitscentrales op steenkool gesloten, waardoor veel banen verloren zijn gegaan. Er is een rimpeleffect geweest, aangezien die gemeenschappen ook afhankelijk zijn van de belastinginkomsten van de kolencentrales. Zonder dat inkomen hebben lokale overheden ambtenaren moeten ontslaan, waardoor zij gedwongen werden te verhuizen naar regio's met betere economische kansen.

Bij Workday erkennen we de rol van de mens in de toename van broeikasgasemissies erkent. We hebben ons gecommitteerd aan een op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstelling van 1,5 °C.

Maar uit onderzoek blijkt dat het koolstofarm maken van de economie kan leiden tot miljoenen nieuwe banen, naast positieve economische en gezondheidsresultaten door minder vervuiling en klimaatrampen die een onevenredig groot effect hebben op ondervertegenwoordigde gemeenschappen. Om dit te laten gebeuren moeten bedrijven die energie inkopen, werken met projectontwikkelaars en overheidsambtenaren werken aan overgangsplannen van kolen- naar groene banen. Vragen die aan de projectontwikkelaars gesteld moeten worden zijn onder meer: 

  • Bent u betrokken bij de lokale gemeenschap? 
  • Bent u vastbesloten en van plan om lokaal personeel in dienst te nemen? 
  • Investeert u geld in de bijscholing van werknemers in de gemeenschap?
  • Is een billijk loon gewaarborgd voor alle werknemers?

De overlapping tussen bedrijfsverantwoordelijkheid, overheidsbeleid, duurzaamheid en de economische gevolgen voor onze gemeenschappen is onweerlegbaar.

Klimaatactie moet een vooraanstaande plaats blijven innemen in de besluitvorming

De gevolgen van de COVID-19-pandemie hebben ons allen een idee gegeven van hoe de klimaatcrisis eruit zou kunnen zien als we geen collectieve actie ondernemen. De pandemie heeft bestaande ongelijkheden vergroot: miljoenen mensen hebben te kampen met het verlies van hun baan of te maken met gebrek aan adequate gezondheidszorg. Nog erger: velen hebben te maken met levensomstandigheden die het moeilijk maken om zich tegen het virus te beschermen. In combinatie met COVID-19 zal de dreigende klimaatcrisis een nog grotere impact hebben op kwetsbare gemeenschappen. Er is nog maar weinig tijd te gaan voordat onomkeerbare schade is aangericht.

Bijna elke bedrijfstak zal te maken krijgen met grote veranderingen op weg naar een netto-nul-toekomst. We weten dit vandaag al, dus moeten we niet afwachten met om- en bijscholingsprogramma's tot mensen daadwerkelijk zonder werk zitten.

De gevolgen van de klimaatverandering treffen de kwetsbaarste gemeenschappen onevenredig hard. Het is belangrijk dat we blijven plannen voor de toekomst terwijl we rekening houden met de behoeften van de mensen vandaag. Mensen die doorgaans het minst bijdragen tot de klimaatverandering lopen het grootste risico het slachtoffer te worden. We moeten ervoor zorgen dat zij niet opdraaien voor de kosten van onze collectieve overgang naar een netto-nul-economie. Dat betekent dat de meest kwetsbare groepen en de mensen in de meest kwetsbare regio's een stem moeten krijgen bij het bepalen van de beste manier om werknemers in hun regio en in hun bedrijfstak te laten omschakelen.

Workday blijft zich inzetten voor een gelijkwaardige wereld. We beseffen dat financiering door het bedrijfsleven een katalysator kan zijn bij het opschalen van de oplossingen die nodig zijn voor een duurzame toekomst van 1,5 °C. We kijken ernaar uit om samen te werken met maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen om de toekomst van onze planeet verder te verbeteren.

Meer om te lezen