14 december

Op 8 december 2023 werd een politiek akkoord aangekondigd door onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie over de Verordening artificiële intelligentie, ook wel de AI-verordening. Deze belangrijke stap vertegenwoordigt de eerste allesomvattende wet die de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie reguleert.

In de afgelopen tien jaar heeft Workday vooropgelopen bij de ontwikkeling en levering van functionaliteiten voor AI en ML (machine learning) aan onze klanten. We zijn enthousiast over de vele voordelen van AI en ML voor zowel onze klanten als de maatschappij in het algemeen. We begrijpen echter dat deze technologieën hun volledige potentieel pas kunnen realiseren als ze het vertrouwen van het publiek hebben gewonnen.

Workday erkent dat de Europese Unie (EU) een cruciale speler zal zijn bij het sturen van het AI-beleid en neemt sinds 2019 actief deel aan het lopende proces van de AI-verordening. Sindsdien ligt onze focus op een genuanceerde, risicogebaseerde aanpak met impactvolle regelgevende vereisten en toekomstige internationale samenwerking. We hebben bijgedragen aan het werk van de high-level deskundigengroepen en de daaropvolgende raadplegingen door de overheid. Ook zijn we in gesprek gegaan met beleidsmakers terwijl ze de koers voor deze wetgeving uitstippelden. Onlangs resulteerde onze input tijdens trialoogonderhandelingen in suggesties voor de transparantievereisten van het basismodel.

Door slimme, risicogebaseerde en proportionele regelgeving in te voeren, kunnen we vertrouwen scheppen en het risico op potentiële schade beperken en tegelijkertijd innovatie stimuleren. De AI-verordening is ontworpen om precies dat te bereiken. De verordening zal aanbieders van AI-technologie verplichten zich aan een aantal eisen te houden, organisaties aanmoedigen deze tools op verantwoorde wijze te gebruiken en toezichthouders in staat stellen de regels te handhaven. De voorgestelde vereisten van de AI-verordening omvatten zinvolle doelstellingen om potentiële risico's te beperken. Veel van deze doelstellingen komen overeen met de principes voor ethische AI van Workday, die al jaren de grondslag vormen voor onze benadering van verantwoorde AI-ontwikkeling en -governance.

EU-onderhandelaars hebben een belangrijke stap gezet door zinvolle eisen te stellen voor basismodellen en AI voor algemene doeleinden, namelijk regelgevende vereisten voor toepassingen met een hoog risico. Hoewel de definitieve tekst nog moet worden uitgewerkt, moeten aanbieders van basismodellen en AI voor algemene doeleinden volgens de overeenkomst transparantie bieden aan downstreamaanbieders en exploitanten. Transparantie is een cruciale factor in het gebruik van basismodellen en AI voor algemene doeleinden binnen bedrijven, en we kijken uit naar de uiteindelijke tekst.

Het kan nog enkele weken duren voordat de tekst van de overeenkomst klaar is, maar op basis van deze aankondiging lijkt het erop dat de onderhandelaars praktische oplossingen hebben gevonden voor een reeks complexe kwesties. We zijn optimistisch dat de AI-verordening haar twee doelstellingen zal realiseren: het bevorderen van innovatie op het gebied van AI en het creëren van een dynamische markt voor betrouwbare technologie die zowel particulieren als bedrijven met vertrouwen kunnen gebruiken. We blijven deze inspanningen ondersteunen totdat de wet begin volgend jaar van kracht wordt.

Hoewel we blij zijn met de aanzienlijke vooruitgang binnen de EU, weten we dat uniforme regels en normen voor AI cruciaal zijn om het volledige potentieel van deze technologie te ontsluiten en verantwoord gebruik wereldwijd te ondersteunen. We dringen er bij wetgevers op aan om voor internationale afstemming te zorgen bij het ontwikkelen van een betrouwbaar en innovatiegericht AI-beleid en tegelijkertijd een solide basis te leggen voor internationale activiteiten. We blijven enthousiast samenwerken met beleidsmakers over de hele wereld om het vertrouwen in AI voor iedereen te versterken.

20 juni

De discussies over het reguleren van artificial intelligence (AI) zijn in de Verenigde Staten in een stroomversnelling gekomen en vallen samen met een belangrijke ontwikkeling in Europa. Het wetgevingsproces in Europa, dat in 2018 van start ging, bereikte deze week een belangrijke mijlpaal toen het Europees Parlement stemde over amendementen op de voorgestelde AI-verordening. De stemming zet de zogenaamde trialoogonderhandelingen in gang, de laatste fase van het proces van de Europese Unie, en maakt de weg vrij voor de vermoedelijke goedkeuring van het eerste uitgebreide regelgevingskader voor AI in Europa (en de wereld) in het begin van 2024.

Bij Workday geloven we in de kracht van AI om menselijk potentieel te ontsluiten. Tegelijkertijd geloven we dat deze technologieën een doordachte beleidsaanpak vereisen. Daarom pleiten we al lang voor slimme beschermende regelgeving die het vertrouwen in AI vergroot. Tijdens dit groeiende momentum voor de AI-verordening werken we samen met beleidsmakers in Brussel om ervoor te zorgen dat de eisen van de AI-verordening zowel zinvol als uitvoerbaar zijn.

We zijn blij dat de amendementen van het Parlement suggesties bevatten om een meer toegespitste definitie van AI te formuleren, redelijke eisen voor AI-toepassingen te handhaven en een genuanceerde, risicogebaseerde aanpak te ondersteunen. Hoewel we hopen op verdere aanpassingen naarmate het proces vordert, zijn we optimistisch dat de AI-verordening een fundamentele rol zal spelen bij een nieuwe wereldwijde consensus over de principes voor AI-regulering.

In Washington heerst er misschien een déja-vugevoel, want alweer heeft Europa een voortrekkersrol op het gebied van de ontwikkeling van technologiebeleid. In 2016 voerde Europa privacywetgeving in die een belangrijke rol is gaan spelen in de internationale privacyregulering. Na de invoering van de AVG in de EU en de gevolgen daarvan, zijn er drie belangrijke lessen die we kunnen trekken nu de gesprekken over AI-beleid wereldwijd in volle gang zijn en Europa klaarstaat om opnieuw een belangrijke en vroege stap te zetten.

  1. Het Congres moet actie ondernemen. Als wereldleider in de technologiesector heeft de VS een cruciale rol bij het sturen van technologiebeleid, ook op het gebied van AI. Het Congres heeft al vooruitgang geboekt. Het gaf NIST de opdracht om het AI Risk Management Framework te lanceren, een belangrijke stap waarvan Workday een van de eerste voorvechters was. Daarnaast heeft het Congres het National AI Advisory Committee opgericht, een groep experts die het Witte Huis van relevant en tijdig advies moet voorzien. Workday Co-President Sayan Chakraborty neemt hier ook aan deel op persoonlijke titel. Maar naarmate voorstellen wereldwijd worden omgezet in concreet beleid, zal het gebrek aan verdere actie van het Congres merkbaar worden. Dit is het moment om wetgeving goed te keuren en de behoefte aan zinvolle, beschermende AI-regelgeving in te vullen.

  2. Internationale samenwerking is cruciaal. In het geval van de Europese AI-inspanningen gaan we uit van een basis van gedeelde waarden en zelfs enige consensus over de kernelementen van verantwoorde AI. Een wereld waarin innovatie is onderworpen aan conflicterende regelgeving moet echter worden vermeden. De VS heeft stappen ondernomen om beter samen te werken met onze Europese partners, waaronder het opzetten van de U.S.-EU Trade and Technology Council en de recente benoeming van ambassadeur Fick, de eerste Amerikaanse Ambassador-at-Large for Cyberspace and Digital Policy. Naast onze inspanningen in de EU en de VS is Workday momenteel betrokken bij lopende of opkomende AI-gerelateerde beleidsdiscussies in Australië, Canada, Singapore en het VK. We bevinden ons in de beginfase van AI-beleid en als we op het verleden mogen afgaan, zal het tempo van verandering drastisch toenemen nadat Europa de AI-verordening heeft ingevoerd. Daarom moet de VS meer investeren in internationale samenwerking op het gebied van AI.

  3.  Deelstaatsparlementen zullen niet wachten. Bij gebrek aan actie van het Congres op het gebied van privacywetgeving, kwamen de staatsoverheden relatief snel in actie om dit op te vangen. In de context van AI is deze trend zelfs al eerder begonnen, bijvoorbeeld met de wet van New York City inzake AI en werkgelegenheid die volgende maand ingaat. Aangezien actie op staats- en lokaal niveau onvermijdelijk is, heeft Workday een constructieve rol gespeeld in procedures zoals die van New York City. Daarnaast is Workday ook in gesprek met wetgevers in Sacramento, Albany en andere steden om effectieve en uitvoerbare regels op te stellen. We zijn blij met de waardevolle bijdragen aan de discussie, zoals AB 331 in Californië, een wet die streeft naar een risicogebaseerde aanpak van AI-regulering en tegelijkertijd de beproefde verantwoordingsmethoden zoals impactbeoordelingen omarmt. We verwachten in het komende jaar een drastische toename van het aantal staatsvoorstellen.

De positie van het Europees Parlement ten aanzien van de AI-verordening luidt het begin in van een welkome en ingrijpende verschuiving in het internationale AI-beleidslandschap. Veel gesprekken over technologie gaan over de toekomst. We kunnen echter naar het verleden kijken en de rol van Europa in technologiebeleid als voorbeeld nemen voor een geharmoniseerde aanpak van broodnodige AI-waarborgen die vertrouwen scheppen en innovatie ondersteunen.

En die geharmoniseerde aanpak is nu nodig. Belanghebbenden en beleidsmakers in de Verenigde Staten moeten er samen voor zorgen dat we van het momentum gebruikmaken om de toekomst van verantwoorde AI-ontwikkeling veilig te stellen en wetgeving te bevorderen die voortdurende innovatie mogelijk maakt en tegelijkertijd vertrouwen schept.

Meer om te lezen