Dynamische forecasting: de poolster voor bedrijven in onzekere tijden

Dynamische forecasting helpt bedrijven verder in tijden van verandering en onzekerheid. Een recent rapport van Business Application Research Center (BARC), in samenwerking met Workday, toont aan dat steeds meer bedrijven kiezen voor intelligente realtime forecasting om beter te kunnen reageren op de dringende behoefte aan wendbaarheid.

Het huidige ondernemingsklimaat is complexer dan ooit. Leiders moeten een evenwicht zien te vinden tussen prioriteiten die vaak haaks op elkaar staan, of het nu gaat om omzetgroei, kostenverlaging, innovatie of investeringen in programma's op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Het afstemmen van deze prioriteiten is een hele opgave, zeker wanneer de marktomstandigheden voortdurend verschuiven. 

Financeteams spelen een grote rol bij het uitstippelen van de bedrijfsstrategie en de toekomstige groeiplannen. Ze doen dit op basis van betrouwbare, feitelijke inzichten die voortkomen uit gedetailleerde analyses van de financiële, operationele en personeelsdata van een bedrijf. Het vermogen om snel de juiste beslissingen te nemen vraagt om eenvoudige toegang tot data en de capaciteit om meerdere scenario's te modelleren. Zo kunnen leiders de impact van mogelijke investeringen goed afwegen. En omdat de wereld veranderlijk is, is het ook belangrijk dat plannen en forecasts regelmatig kunnen worden herzien.  

Een recent rapport van Business Application Research Center (BARC) in samenwerking met Workday, genaamd 'Dynamic Forecasts: How to Steer in Volatile Markets', toont aan dat steeds meer bedrijven reageren op de dringende behoefte aan wendbaarheid door het vervangen van hun traditionele jaarlijkse forecasts met rolling forecasts, een aanpak die ook wel dynamische forecasting wordt genoemd. 

Kanttekening hierbij is wel dat dit nog niet overal tot volledige wasdom is gekomen. Zo beschikken nog lang niet alle organisaties over de mogelijkheid om geavanceerde analytics naadloos te combineren met hun planningscapaciteiten.

Planning, analytics en forecasting: de punten met elkaar verbinden

Hoewel veel leiders het moderniseren van hun planningsoplossing als een kritieke investering beschouwen, zijn er nog maar weinig organisaties die een continue cyclus van planning, uitvoering en analyse hanteren.

Juist de nauwe samenhang tussen planning, uitvoering en analyse zorgt voor sterke planningscapaciteiten. Toch zijn er maar weinig oplossingen die deze drie elementen combineren. Volgens ons rapport zijn de grootste uitdagingen rond planning:

  • Integratie van planning en budgettering met analytics en business intelligence (45%).

  • Het extraheren van waardevolle inzichten uit plannen en forecasts om besluitvormers te informeren (40%).

  • Het verbeteren van de integratie tussen strategische en operationele plannen (38%).

  • Snellere kunnen forecasten, met een hogere frequentie (36%).

Een planningsstrategie met deze tekortkomingen kan leiden tot een gebrek aan informatie bij de besluitvorming door het management.

Het rapport adviseert organisaties om de volgende punten te verbinden: strategie met uitvoering, planning met forecasting, operationele planning met financiële planning en planning met analytics. Dit zijn de vier facetten van een optimaal geïntegreerde planningsaanpak. Dus, wat is het cement dat alles bij elkaar houdt?

Uit het rapport blijkt dat 80% van de bedrijven dynamische forecasts en prognoses waardevoller vindt dan traditionele plannen en budgetten.

Dynamische forecasting is de sleutel

De pandemie heeft de behoefte aan snelheid voor bedrijven verder opgevoerd. Organisaties moeten sneller handelen, sneller reageren en zich sneller aanpassen om voorop te blijven lopen in een wereld vol verandering. Met dynamische forecasting wordt dit mogelijk. Dynamische forecasting is gebaseerd op realtime data en wordt regelmatig bijgewerkt, meestal per kwartaal of per maand. Het is de tegenhanger van traditionele jaarlijkse budgettering en forecasting (statische planning) die afhankelijk is van handmatige spreadsheets en zich kenmerkt door lange cyclustijden.

De voordelen van een geïntegreerde aanpak, waarbij dynamische forecasting en planning worden gecombineerd, zijn legio voor bedrijven. Ze kunnen sneller en in realtime inzichten verwerven, er zijn minder handmatige werkzaamheden nodig zijn en er worden minder fouten gemaakt.

Dynamische forecasting ondersteunt ook de inzet van technologie, zoals intelligente automatisering ter vervanging van repetitieve transactietaken waardoor menselijke interventies tot een minimum worden beperkt. Zo kan machine learning helpen bij het opsporen en voorspellen van patronen in processen en uitkomsten voor efficiëntere scenarioplanning. Augmented analytics biedt op zijn beurt weer waardevolle inzichten in de prestaties van een bedrijf, die kunnen worden meegenomen in de volgende plannings- en forecastingcyclus.

Dynamische forecasting  biedt enorm veel voordelen en het rapport geeft aan dat bedrijven dit beginnen te onderkennen. Zo blijkt dat 80% van de bedrijven dynamische forecasts en prognoses waardevoller vindt dan traditionele plannen en budgetten. Ruim 75% beschouwt voorspellende modellen als een geweldig klankbord in volatiele markten, vooral voor specialistische gebieden. 

Maar, betere forecasting en simulaties alleen volstaan niet als planning, analyse en uitvoering geïsoleerd blijven. Er kan pas echt waarde worden gecreëerd als planning en forecasting worden gecombineerd met uitvoering en analytics, in geautomatiseerde processen. Denk hierbij aan het combineren van data uit verschillende databronnen met workflows voor procesmanagement en waarschuwingsmechanismen om naderende problemen te voorspellen.

Betere forecasting en simulaties alleen volstaan niet als planning, analyse en uitvoering geïsoleerd blijven.

De poolster voor bedrijven

Dynamische forecasting is het antwoord op veel van de uitdagingen waar bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben. Met dynamische forecasting zijn ondernemingen beter gewapend tegen onwaarschijnlijke gebeurtenissen omdat ze wendbaar kunnen reageren en inspelen op verandering.

Een dynamisch, realtime forecastingmechanisme op basis van gezamenlijke scenarioplanning maakt organisaties aanzienlijk wendbaarder maken en biedt flexibele ondersteuning voor hun financiële planning en besluitvorming. Op die manier kunnen ze ook in een veranderende wereld successen boeken.

Meer informatie over dynamische forecasting vindt u in dit rapport.

Meer om te lezen