De commitments van Workday op het gebied van ESG

De manier waarop organisaties omgaan met ESG-kwesties (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) is belangrijker dan ooit. In dit artikel bespreek ik waar we ons bij Workday op richten om ons steentje bij te dragen op het gebied van ESG.

Toen Workday in 2005 werd opgericht was het niet alleen ons doel om de wereld van bedrijfssoftware opnieuw uit te vinden. We wilden ook een organisatie zijn waar 'het juiste doen' centraal staat. Zo hechten we al sinds onze oprichting aan een aantal belangrijke kernwaarden die 17 jaar later nog steeds richting geven aan onze beslissingen en acties. Dit omvat ook onze innovatie-inspanningen, zodat onze klanten over de instrumenten kunnen beschikken die ze op hun eigen reis nodig hebben om positieve verandering teweeg te brengen Deze aanpak staat tegenwoordig bekend als ESG: environmental, social en governance, ofwel milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. 

Hoewel ESG voor ons al lang een prioriteit is, hebben de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar, waaronder raciale onrust, een pandemie en toenemend activisme onder werknemers, de noodzaak van ESG nog urgenter gemaakt.

Zo onderstreepte de COVID-19-pandemie bijvoorbeeld het belang van organisatorische veerkracht. Het bracht de impact die wij als mensen op onze planeet hebben naar de voorgrond. En, het bracht de ongelijkheden in onze samenleving nog verder aan de oppervlakte. Dit maakte de roep naar bedrijven, beleidsmakers en individuen om samen naar een duurzamere toekomst toe te werken enorm groot. En terwijl ik dit schrijf laat de escalerende humanitaire crisis door de invasie van Oekraïne nog maar eens zien dat we onze community's moeten steunen en dat we collectief zinvolle acties moeten ondernemen.

Bij Workday weten we dat we een belangrijke rol spelen in de snel veranderende ESG-agenda.

ESG en onze werknemers

Een kernonderdeel van het ESG-beleid bij Workday is onze commitment aan ons groeiende personeelsbestand, met vandaag de dag meer dan 15.000 werknemers. We zetten voortdurend stappen om een toonaangevende employee experience te leveren en onze werknemers te ondersteunen: dit is onze belangrijkste kernwaarde. Een van de manieren waarop we werken aan een best-in-class employee experience is door werknemers de gelegenheid te geven om elke week feedback te delen via Workday Peakon Employee Voice. Aan de hand van deze inzichten weten we wat wel en niet werkt, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren om iedereen een fijne werkplek te blijven bieden.

Naarmate we verder groeien, is het ook belangrijk dat we ons blijven inzetten voor gelijke kansen in het personeelsbestand. En hoewel we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben, zijn we trots op de vooruitgang die we hebben geboekt, waaronder:

  • We zijn trouw gebleven aan onze VIBE™-commitments (Value Inclusion, Belonging, and Equity). Zo stijgt het aantal Black- en Latin-werknemers bij Workday in de VS met 30% tegen 2023 en is hun vertegenwoordiging in onze leadership teams tegen 2023 verdubbeld. Ons doel voor algemene vertegenwoordiging hebben we al gehaald (103%) en we zijn voor 70% op weg naar ons doel op het gebied van leadership

  • We boeken voortgang met het Opportunity Onramps®-initiatief. Met dit initiatief willen we positieve verandering teweegbrengen voor werkzoekenden die obstakels ervaren op weg naar een goed betaalde loopbaan. Dit kan gaan om onbenut talent, kandidaten met een alternatieve opleiding en veteranen. We hebben ons ertoe verbonden om tegen 2023 20% van de functies op middelhoog niveau bij Workday in te vullen met kandidaten uit het Opportunity Onramps-programma. We zijn vandaag de dag al over de helft van ons doel. Bovendien heeft de Workday Foundation meer dan $ 20 miljoen geïnvesteerd in organisaties die zich toespitsen op het dichten van de opportunity gap.

  • We blijven investeren in opleidingen, waaronder 25.000 uur in training om ervoor te zorgen dat onze leidinggevenden werknemers aantrekken, werven, aanstellen en vooruithelpen ongeacht hun achtergrond. Bovendien investeren we het komende jaar 150.000 uur in opleidings- en loopbaanontwikkelingsprogramma's die de kansen voor ondervertegenwoordigd talent vergroten. 

ESG en de wereld om ons heen

Hier draait het om wat we voor de community's om ons heen en de wereld in het algemeen kunnen doen. Ook hier streven we naar positieve verandering en gelijke kansen. We focussen ons op het creëren van een rechtvaardigere en eerlijkere wereld.

Concreet betekent dit het volgende:

  • We werken samen met beleidsmakers en belanghebbenden in de VS aan beleidsmaatregelen die een skills-based talentbenadering ondersteunen. We steunen zinvolle investeringen in om- en bijscholing en hebben onlangs een oproep gedaan aan leiders uit het Amerikaanse Congres om aan te dringen op federale investeringen in de ontwikkeling van vaardigheden in de herstelfase na COVID. Ook steunden we de Investing in American Workers Act, een wetgeving waardoor werkgevers die investeren in opleidingen voor werknemers met een laag en gemiddeld inkomen een belastingkrediet krijgen.

  • We zijn er trots op dat we al onze klanten sinds 2017 een CO2-neutrale cloud hebben geleverd en dat we in 2020 ons doel van netto-nul CO2-uitstoot bereikt hebben (een jaar eerder dan gepland). Alle elektriciteit in onze kantoren en datacenters wereldwijd komt uit schone, hernieuwbare bronnen en in 2021 hebben al onze historische emissies gecompenseerd om een netto CO2-voetafdruk van nul te bereiken.

  • We verbinden ons aan wetenschappelijk gefundeerde emissiereductiedoelstellingen in de hele waardeketen om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 ℃, onder toeziend oog van het Science Based Targets-initiatief.

  • We pleiten voor overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de overgang naar een duurzame economie en een rechtvaardige overgang voor werknemers in CO2-intensieve branches. We steunen de doelstellingen van het Parijs-akkoord en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.  

ESG en onze klanten

Bij Workday leggen we de lat hoog op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteit, ethiek en compliance. Hieronder valt ook het gebruik van onze eigen technologie om te rapporteren over de vooruitgang van onze ESG-commitments, waaronder het aanleveren van alle benodigde data voor de regelmatige compliancebeoordelingen door ons raad van bestuur. En met nog meer regelgeving in aantocht, wat zal resulteren in nog meer rapportages en transparantie over ESG-metrics, zullen onze oplossingen ook in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren.

Dat brengt ons bij een ander belangrijk aspect van onze ESG-commitments, die aansluiten bij onze kernwaarden op het gebied van klanttevredenheid en innovatie. We werken er continu aan om onze technologie een positieve bijdrage te laten leveren aan de ESG-inspanningen van onze klanten.

  • Het Workday-systeem biedt onze klanten een centrale databron, met een repository voor het verzamelen en analyseren van interne data, data van derden en leveranciersdata. Met onze intelligente datakern kunnen klanten eenvoudig informatie verzamelen en met vertrouwen rapporteren. Met Workday als enige bron van personeelsdata kunnen klanten bijvoorbeeld de resultaten rond diversiteit en inclusie over de hele employee lifecycle meten. 

  • Ook kunnen klanten met Workday duurzame leveranciers sourcen, evalueren, managen en bijvoorbeeld compliancetraining uitrollen. Ook kunnen ze met behulp van onze planningsoplossingen proactief al hun ESG-doelstellingen plannen en volgen. 

  • Maar, we zijn nog niet klaar. Zo werken we aan dashboards en rapportagefuncties die onze klanten eenvoudig kunnen personaliseren, gebruikmakend van zowel Workday-data als data van derden. 

Als het op ESG aankomt kunnen we nog zo veel doen om voor iedereen een mooiere werkdag en toekomst te creëren. ESG is het fundament van duurzaam succes. Met integriteit als kernwaarde willen we al het mogelijke doen om de wereld om ons heen een stukje beter te maken, waarbij we onze klanten aanmoedigen om hetzelfde te doen.

Meer om te lezen