Inzicht in de verwachtingen van werknemers in 2022

Zijn de verwachtingen van werknemers veranderd? Lees wat ons onderzoek onthult na een analyse van 19 miljoen opmerkingen die in 2021 in Workday Peakon Employee Voice zijn ingediend door bijna 1,8 miljoen werknemers.

De lijst van gebeurtenissen die organisaties en hun werknemers de afgelopen jaren hebben getroffen, is alleen maar langer geworden. Of het nu gaat om de COVID-19-pandemie, de klimaatverandering, politieke onrust, humanitaire crises, bewegingen voor sociale rechtvaardigheid of de 'Great Resignation', ze geven allemaal een nieuwe invulling aan de werknemerservaring.

Feedback van werknemers is cruciaal als u wilt weten wat uw mensen nodig hebben om zich gewaardeerd te voelen en optimaal te presteren. Het helpt de organisatie om zich aan te passen aan externe omstandigheden op een manier die blijvend succes en werknemersloyaliteit garandeert.

Ons nieuwste rapport, Employee Expectations 2022, laat zien hoe de prioriteiten van werknemers veranderen als reactie op gebeurtenissen in de afgelopen 12 maanden. Dit rapport is gebaseerd op een analyse van 19 miljoen opmerkingen die in 2021 in Workday Peakon Employee Voice zijn ingediend door bijna 1,8 miljoen werknemers bij meer dan 1.000 bedrijven.

Toen werknemers in 2021 reageerden op engagement-enquêtes maakten zij veel vaker opmerkingen over externe gebeurtenissen.

Flexibiliteit blijft een topprioriteit voor werknemers

Het aandeel opmerkingen van werknemers over flexibel werken, met termen als werken op afstand, evenwicht tussen werk en privéleven, en mentaal welzijn, is sinds 2020 vrijwel ongewijzigd gebleven. Hieruit blijkt dat flexibel werken nog steeds een primaire zorg is voor werknemers – vooral wanneer rekening wordt gehouden met de toename van de reactieactiviteit met 125% tussen 2019 en 2020. 

Hoewel het percentage opmerkingen stabiel is gebleven, zijn de scores voor flexibel werken tussen 2020 en 2021 juist gedaald, wat wijst op een kloof tussen hoe organisaties en hun werknemers denken dat de toekomst van flexibel werken eruit zou moeten zien.

Met name organisaties in vitale sectoren moeten ervoor zorgen dat de feedback van de werknemers wordt verwerkt in nieuwe beleidsregels op het gebied van flexibel werken.

Aandacht voor milieu-, sociale en governancepraktijken

Toen werknemers in 2021 reageerden op engagement-enquêtes maakten zij veel vaker opmerkingen over externe gebeurtenissen. Dit wijst op de groeiende impact die kwesties in verband met milieu-, sociale en governancepraktijken (ESG) hebben op de werknemerservaring.

Een toenemend aantal opmerkingen over milieu-, sociale en governance-thema's wijst op de opkomst van meer 'purpose-driven' werknemers.

Uit de data blijkt dat 12% van alle opmerkingen van werknemers in 2021 betrekking had op ESG-thema's, waarbij sociale kwesties en het milieu het meest aan bod kwamen in vergelijking met het jaar ervoor.

Het belang van ESG-praktijken onder werknemers zal waarschijnlijk nog jaren onder de aandacht blijven, vooral als het gaat om het aantrekken en behouden van toptalent. Meer dan 50% van de werknemers neemt toezeggingen op het gebied van ESG mee in hun afweging wanneer ze naar toekomstige werkgevers kijken, en deze betrokkenheid van werknemers is 1,4 keer groter bij purpose-driven organisaties, zo blijkt uit een recente enquête.

De groeiende invloed van jongere generaties op de werkplek

Hoewel een aantal thema's, waaronder flexibel werk en groei, de afgelopen jaren consistent is gebleven, wijst het toegenomen aantal opmerkingen over ESG op de opkomst van werknemers die doelgerichter te werk gaan, vooral onder jongere generaties.

Uit onze analyse blijkt dat millennials het gesprek aanzwengelen op alle drie de gebieden van ESG, en veel vaker hun mening geven over sociale kwesties. Ook Generatie Z vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de opmerkingen in verband met ESG-thema's.

Dit patroon strekt zich ook uit voorbij ESG tot andere vitale aspecten van de werknemerservaring, zoals erbij horen en diversiteit (B&D). Uit een uitsplitsing van de opmerkingen van werknemers naar generatie blijkt dat millennials in 2021 het vaakst een opmerking over B&D achterlieten.

Hoewel Generatie X en babyboomers nog steeds goed vertegenwoordigd zijn in onze data, zal de groeiende invloed van jongere generaties op de beroepsbevolking alleen maar toenemen, vooral omdat millennials al een derde van het wereldwijde personeelsbestand vertegenwoordigen en Gen Z tegen 2025 naar verwachting 27% zal bereiken.

Download het volledige rapport om meer te weten te komen over hoe de veranderende verwachtingen van werknemers van invloed zullen zijn op organisaties in 2022, en wat u kunt doen om hierop in te spelen.

Meer om te lezen