Ontsluit de Engagement Edge door te luisteren naar uw werknemers

De voordelen die ontstaan als bedrijven employee engagement beschouwen als een strategisch initiatief noemen we de 'Engagement Edge'. Ontdek hier de potentiële voordelen.

Hoe zou de wereld van werk eruitzien als elke werknemer betrokken zou zijn? Uit het rapport State of the Global Workplace van Gallup uit 2022 blijkt dat slechts 21% van de werknemers betrokken is en dat levert een wereldwijd betrokkenheidsprobleem op. Maar wat als we het tij nog kunnen keren? Dat is het idee achter ons nieuwe eBook: "De Engagement Edge: Waarom iedereen wint als werknemers zich gehoord voelen".

Maar wat is de Engagement Edge?

In traditionele engagementrapporten wordt betrokkenheid per factor bekeken met analyses over de impact van hoge of lage betrokkenheid op diverse metrics, van omzet tot welzijn. De Engagement Edge vraagt bedrijven echter om het volledige, holistische beeld te bekijken. Net zoals diversiteitsinitiatieven het beste intersectioneel worden benaderd, houdt de Engagement Edge rekening met het volledige cumulatieve voordeel van consistente betrokkenheid. 

Laten we nog eens kijken naar die eerste statistiek. Volgens Gallup levert verminderde betrokkenheid de wereldeconomie jaarlijks een productiviteitsverlies op van 7,8 biljoen dollar. Dat is wereldwijd 11% van het bruto binnenlands product. Stel dat we die statistiek omdraaien. Wat als niet 21%, maar 79% van uw mensen optreedt als actieve pleitbezorgers die uw bedrijf willen verbeteren? Of iedereen? Het uitgangspunt achter de Engagement Edge wordt gevormd door het vooruitzicht op een dergelijk crossfunctioneel samenwerkings- en eenheidsniveau. 

Het is zonder toegang tot realtime data over het werknemerssentiment onmogelijk om voorafgaand aan belangrijke beslissingen de juiste strategie te bepalen en consensus te bereiken.

Zeggen dat blije werknemers leiden tot blije klanten volstaat echter niet. Het is de erkenning dat uw werknemers en hun ervaringen belangrijker zijn dan de producten die u maakt of de services die u levert. Bedrijven die de balans verleggen en het werknemerssentiment meten en ernaar handelen, profiteren van verstrekkende en verruimende voordelen die de relatie tussen werkgever en werknemer wederzijds verbeteren, inclusief: 

  • Een genuanceerd en continu inzicht in wat uw mensen van uw organisatie vinden. 

  • Een overzicht van welke kwesties belangrijk zijn voor verschillende werknemersgroepen in diverse stadia van hun loopbaan - en waarom.

  • Toegang tot realtime data om op HR-gebied betere dagelijkse beslissingen te nemen.

  • Continue feedback over de impact van strategische beslissingen op uw mensen. 

  • Actiegerichte data over moeilijk te kwantificeren aspecten van de employee experience, zoals diversiteit en inclusie, duurzaamheid en het welzijn van werknemers. 

We onderzoeken in dit artikel de belangrijkste veranderingen die nodig zijn om de Engagement Edge te ontsluiten. Zo bent u voorbereid op de vervolgstappen die aan bod komen in ons complete eBook, inclusief planningsdocumenten en praktische tips van Workday Peakon Employee Voice-klanten.

De Engagement Edge ontsluiten

De wereld van werk is ingrijpend aan het veranderen. Verwachtingen van werknemers veranderen juist nu veel organisaties hun werkmodellen heroverwegen en de economische onzekerheid groeit. Tegen een achtergrond van ontwrichting is employee engagement zelden belangrijker geweest voor het vermogen van een bedrijf om zich aan te passen aan talloze veranderingen.

Dat is voor een deel de kracht van de Engagement Edge: samenwerken zonder de wensen en behoeften van werknemers uit het oog te verliezen. Maar het is nog veel meer dan dat. De potentiële voordelen variëren per bedrijfstak, regio en individuele bedrijfsdoelstellingen, maar we hebben op basis van nauwkeurige sentimentmetingen onder werknemers enkele van de belangrijkste veranderingen verzameld. 

Rijkere data en sneller analyse 

De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt ook voor het werknemerssentiment. Het is zonder toegang tot realtime data over het werknemerssentiment onmogelijk om voorafgaand aan belangrijke beslissingen de juiste strategie te bepalen en consensus te bereiken. Zonder die consensus kan er een uitvoeringskloof ontstaan tussen het hoger management en uw werknemers. 

Profiteer van nauwkeurige, rijke data met kwantitatieve én kwalitatieve input door via een speciaal platform voor employee engagement regelmatig surveys uit te voeren onder werknemers. Vraag werknemers om hun gevoel een score te geven, maar ook om bepaalde antwoorden toe te lichten. Zo overbrugt u de kloof tussen personalisatie en schaal. Sentimentanalyse maakt niet alleen inzichtelijk wat er mis is, maar ook waarom. Zo kunt u direct aan de slag met oplossingen.

Een doelgerichte oplossing voor employee engagement dicht automatisch de kloof tussen data-inzichten en praktische stappen.

Doordat personalisatie en schaalbaarheid voorheen haaks op elkaar stonden, lukte het organisaties doorgaans alleen om of diepgaand contact met enkele mensen of juist oppervlakkig contact met veel mensen te ontwikkelen. Maar de Engagement Edge gaat uit van beide tegelijk: al uw werknemers bereiken en met hen in gesprek gaan. Zo creëert u voldoende inzicht in hun behoeften om zinvolle verandering teweeg te brengen. 

Voortdurende, vertrouwelijke feedback

Traditionele engagementprogramma's werken volgens een langzame, periodieke cadans, maar Workday Peakon Employee Voice bestaat uit korte frequente 'pulse surveys' die deel uitmaken van de natuurlijke workflow. Zo wordt niet alleen de participatiegraad verbeterd, maar ontstaat er ook een werkcultuur van continue feedback en samenwerking. 

Psychologische veiligheid levert talloze voordelen op die dezelfde belangrijke basis hebben: vertrouwelijkheid. Uw mensen moeten potentieel gevoelige kwesties veilig aan de orde kunnen stellen zonder angst voor nadelige gevolgen. Werknemers die hun mening niet durven geven, krijgen een afkeer van people leaders en actiegerichte data leveren hierdoor een vertekend beeld op. 

Het is ook belangrijk dat deze surveys gepersonaliseerd zijn, met verschillende vragen voor verschillende werknemers gebaseerd op eerdere antwoorden. Door deze personalisatie kunt u mensen als unieke individuen zien, ruimte bieden aan gemarginaliseerde stemmen en een eerlijke, rechtvaardige cultuur ontwikkelen waarin elke mening telt.

Een speciaal engagementplatform 

Handelen op basis van engagementdata kan lastig zijn. Hoe vindt u in bergen potentieel waardevolle data de juiste informatie om pragmatische actieplannen op te stellen? Hoe weet u welke acties verandering stimuleren? En hoe faciliteert u die acties op macro- én microniveau? Gelukkig is het antwoord op beide vragen hetzelfde: een speciaal engagementplatform. 

Een doelgerichte oplossing voor employee engagement dicht automatisch de kloof tussen data-inzichten en praktische stappen. Het juiste platform biedt managers meer inzicht in wat er binnen hun team speelt en vereenvoudigt het stapsgewijs doorvoeren van verbeteringen. Zo zien werknemers dat hun deelname goede resultaten oplevert. 

Een dergelijk platform moet ook inzicht bieden in benchmarks op markt- en brancheniveau om prestaties te vergelijken. Engagement is inherent gerelateerd aan alternatieve experiences op de werkplek. Inzicht in hoe u het doet in vergelijking tot soortgelijke bedrijven – met geavanceerde aanpassingen voor kenmerken als dienstverband, anciënniteit, leeftijd en afdeling – brengt urgente actiegebieden aan het licht die tot verloop kunnen leiden. Dit voorkomt misleidende conclusies over engagementtrends en koppelt engagementdata aan andere belangrijke prestatie-indicatoren in het hele bedrijf. 

Een nieuw soort Human Resources 

De Engagement Edge vereist sterk leiderschap, democratisch ownership en bedrijfsbrede belangenbehartiging. Iedereen (C-suite leaders, managers, collega's) speelt een rol bij het vormgeven van de algemene employee engagement in een bedrijf. Dat betekent dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de verbetering van het proces. Human Resources (HR) is en kan niet als enige verantwoordelijk zijn voor engagement, maar moet wel een krachtige strategische partner zijn voor de vele deelnemers. 

De Engagement Edge gaat over het mogelijk maken van nieuwe processen en technologie, het ondersteunen van managers en individuen, het ontwikkelen van datageletterdheid, het afstemmen van analytisch onderzoek op strategische vereisten en het creëren van een gedeelde visie voor de business. HR moet optreden als ambassadeur voor engagementtransformatie en in de hele organisatie consensus ontwikkelen, verandering stimuleren en vol vertrouwen obstakels omzeilen. Zo zullen werknemers én werkgevers echt de voordelen van de Engagement Edge ervaren.

Meer om te lezen